Vedtægter

 

Vedtægter for Kølstrup Forsamlingshus

 

 • 1. Foreningens navn og adresse

Foreningens navn og adresse er Kølstrup Forsamlingshus, Kertinge Bygade 83, 5300 Kerteminde

 

 • 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at drive Kølstrup Forsamlingshus som ”nøglehus” og virke som møde- og samlingssted, herunder for foreningsaktiviteter og private sammenkomster.

Adgang til huset

Bestyrelsen fastlægger regler for udlejning af huset.

 

 • 3. Medlemskab

Alle myndige, som støtter foreningens formål, kan optages i foreningen.

 

 • 4. Foreningens formue og gæld

Andel i formue

Medlemmerne har ingen andel i foreningens formue.

Gæld og hæftelse

Det er alene foreningens aktiver, der hæfter for dens forpligtelser. Hverken bestyrelse eller foreningens medlemmer hæfter personligt.

Salg og pantsætning af foreningens faste ejendom skal vedtages på en generalforsamling.

 

 

 • 5. Foreningens drift

Den nødvendige kapital til foreningens drift søges tilvejebragt ved blandt andet

 • salg af medlemskort,
 • udlejning af foreningens lokaler,
 • offentlige eller private tilskud,
 • indsamlinger,
 • arrangementer, og
 • belåning.

 

 • 6. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger også 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

 

Valgperioder

Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for en toårig periode med 3 medlemmer i lige år og 4 medlemmer i ulige år.

De 2 revisorer vælges for en toårig periode og afgår på skift.

Bestyrelsessuppleanter og revisorsuppleanter vælges for en etårig periode.

Enhver, der er medlem af foreningen, er valgbar, og genvalg er muligt.

Hvis et bestyrelsesmedlem eller en revisor udtræder uden for tur, indtræder suppleant indtil næste generalforsamling, hvor der afholdes valg hhv. suppleringsvalg for at få en fuld bestyrelse.

 

Bestyrelsesposter

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

Regnskabsår

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

 

Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ved bestyrelsesmøderne føres en protokol, der godkendes af alle deltagende bestyrelsesmedlemmer.

 

Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved afstemninger i bestyrelsen kræves simpelt flertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende for forslagets vedtagelse.

 

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst tre bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet.

Der holdes mindst fire årlige møder.

 

Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage konkrete opgaver. Bestyrelsen beslutter udvalgs opgaver og sammensætning.

 

 

 • 7. Generalforsamling

Afholdelse

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i første kvartal.

 

Indkaldelse

Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel ved avertering på husets hjemmeside og øvrige sociale medier. Hvis muligt informeres medlemmer via e-mail.

 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen

 

Forslag til vedtægtsændringer skal dog være indgivet skriftligt til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

Afstemninger

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Hvis mindst et af de stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen ønsker skriftlig afstemning, skal dette respekteres.

 

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer herfor.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller mindst 60% af medlemmerne ytrer ønske herom. Indkaldelse skal ske med samme varsel og regler som en ordinær generalforsamling, og den skal indeholde dagsorden.

 

Dagsorden

Ordinære generalforsamlinger afholdes med følgende dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning fremlægges til forsamlingens godkendelse.
 4. Kassereren fremlægger regnskabet til forsamlingens godkendelse.
 5. Kassereren fremlægger budgettet til forsamlingens godkendelse.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Indkomne forslag.
 8. Forslag fra bestyrelsen.
 9. Forslag fra medlemmerne.
 10. Valg til bestyrelsen.
 11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 12. Valg til revisorpost.
 13. Valg af 2 revisorsuppleanter.
 14. Eventuelt.

 

Opløsning

Foreningen kan kun opløses, når det vedtages ved på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Ved opløsning overgår foreningens aktiver til almennyttige formål i Kølstrup Sogn efter den sidste generalforsamlings beslutning.

 

 • 8. Tegningsregler

Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

 

 • 9. Vedtagelse og ikrafttræden

Således vedtaget på generalforsamlingen den 5. februar 2019. Nærværende vedtægter træder i kraft den 6. februar 2019.

Tidligere vedtægter bortfalder fra denne dato.